Fizioterápia prosztatitis mi az


Az emberi egészség Az egyes korok, valamint földrészek és országok orvoslása között, - mint ahogyan a lét és az emberi szervezet felépítésérıl és mőködésérıl alkotott felfogás és elméletek között - jelentıs eltérések figyelhetık meg. Az ókor embere nem sokat bajlódott az egészség fogalmával. Egyszerően igyekezett Istennek tetszı életet élni, így remélvén megtalálni helyét a Föld és az Univerzum, anyagi lét és szellemvilág között. Ekkor a testi, vagy lelki bajokkal küszködı embereknek a tudós papok, vagy sámánok igyekeztek segítséget nyújtani.

A szemléletbıl adódóan nem azon igyekeztek, hogy kutassák az egyes betegség-megnyilvánulás szervi, szerkezeti okát, hanem az egységlátásukból következıen az emberben lévı rendet igyekeztek visszaállítani.

Eszközök a prosztatagyulladás kezelésére

Nem sokat változott a helyzet a fıfoglalkozású fizioterápia prosztatitis mi az megjelenéséig, ık rátaláltak a betegségekre. Keresték a szervekben az okot.

Megteremtették az analízist.

kezelés ujj- prosztatitis

Ez a folyamat mind a mai napig tart. Szinte tökélyre vitte a mai orvostudomány a szervanalízist. Pontosan ismertek az egyes szervek felépítései, mőködési mechanizmusuk. Tudott dolog, hogy milyen biokémiai összetételő testnedvek áramolnak a megfelelı edényekben és mi célból.

Szétszedtük az embert már a legkisebb elemeire, tudjuk, hogy ez a biológiai gızgép hogyan mőködik, de összerakni elfelejtettük. Nincsenek jelenleg olyan elmék, akik pontosan ismernék az analízist és egyben a szintézist, az ember egészének a mőködésében.

A holisztikus szemléletet hangoztatók is csak beszélnek arról, hogy ennek a szellemében gyógyítanak.

  1. A prosztatitis gyógyítható
  2. Szerszám a prosztatitis vásárlásából, A prosztata már fáj
  3. Fibrózis prosztata lidasa
  4. Prosztata kezelés hol kezdődik
  5. FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN - PDF Free Download
  6. Aranyér és prosztatagyulladás kezelése: fizioterápia Az aranyér és a prosztatagyulladás kezelésére szolgáló fizioterápiás módszerek csak a betegség lefolyásának korai szakaszában vagy az akut fázis után alkalmazhatók.
  7. Milyen gyógyszereket használnak a prosztatagyulladás javítására, Pontosan gyógyszert a pult felett Amelyből a prosztatitis fejlődik Krónikus prostatitis okozta Krónikus prosztatagyulladás kezelése remisszióban.

A valóság az, hogy legfeljebb törekszenek rá. Függetlenül attól, hogy hagyományos nyugati típusú, vagy un. Feltéve néhány kérdést, próbáljuk megérteni az egészség kérdésének hihetetlen bonyolultságát.

3 thoughts on “Prosztatagyulladás kezelése elektro-lézer terápiás készülékkel”

Mi az egészség? Hol tárolódik? Hogyan mérhetı meg? Meg lehet-e óvni?

Sokan egyszerűen zavarba jöttek, hogy ilyen finom diagnózissal konzultáljanak orvosral és megpróbálják kezelni a hagyományos módszereket. Az orvosi körökben azonban jól ismert módszer van, amely sikeresen kiküszöböli a prosztatitist és az adenomát. Az urológia területén a mérnöki munka egyik legjobb eredménye a "Mavit". A készülék áttekintése bizonyítja annak hatékonyságát, könnyű használatát és azon képességét, hogy gyorsan elfelejti a meglévő problémát.

Minden emberre ki lehet-e terjeszteni az egészség meghatározásának egységes elveit? Mondhatjuk-e azt, hogy az egészség fogalma független attól a kortól, amelyik korban éppen élünk? A Földnek, amin élünk van-e kölcsönhatása az egyén egészségére vonatkozóan? Bele kell-e nyugodni, hogy az egészség az életkor elırehaladásával folyamatosan csökkenı görbe szerint hanyatlik?

Életmód, táplálkozás milyen összefüggésben áll az egészséggel? A kérdések még tovább folytathatók. A válaszok már egymástól nagyon eltérıek lehetnek. Mégis kell találni egy legkisebb közös nevezıt, ami segít eligazodni abban, hogy személyre vetítve adott idıben milyen arányban áll valakinek az egészségi állapota saját ideális potenciális lehetıségeihez.

Tekinthetı-e valaki egészségesnek, fizioterápia prosztatitis mi az pusztán annak a definíciónak felel meg, hogy paraméterei nem térnek el az átlagtól, és nincsenek különösebb panaszai, és egészségesnek gondolja magát?

A fenti lehetıségek gyakorlati megvalósításához meg kell fogalmazni az egészséges élet megvalósításának a feltételeit. Kell egy új egészségdefiníció, ami már nem azon az alapon áll, hogy az egészség nem más, mint a prostatitis a férfiak népi gyógyászatban betegség hiánya.

Definíciószerően: Az egészség az az állapot, amikor az ember a saját sorsa által rendelt út totális keresése és idıarányos szakaszainak a megragadása szerint vezeti életét. Ebbe a keresésbe beleférnek sikerek éppúgy, mint a kudarcok. Ha tudja az ember, hogy mind a sikerei, mind a kudarcai egyéni sorsához kapcsolódó életjelenségek, akkor nem kell, hogy károsítsa egészségét felesleges aggódás, vagy éppen teljesen felesleges erılködés, hogy megerıszakolja saját sorsát.

Ez úgy is teljesen felesleges erıfeszítés. Persze ez nem valamiféle passzivitásra, lustaságra szóló felhívás, hanem csak annak az érzékeltetése, hogy mindig tudni kell, hogy mikor van ideje az aktivitásnak, és mikor van szükség több befelé fordulásra. Az anyagi javak korlátlan hajszolása teljesen felesleges erıfeszítés, mivel minden embernek valahol lelke legmélyén éreznie kell, hogy megadatik-e számára a javakból bıségesen részesedni, vagy éppen beosztóbban fizioterápia prosztatitis mi az az életét vezetni.

Ezeknek a figyelembe vételével, sokkal kevesebb olyan tényezıt viszünk be életünkbe, ami felıröli egészségi állapotunkat.

a méh tengeralattjáró tinktúrája a prosztata adenomával

Sokkal bölcsebb életvezetést valósíthatunk meg, ha tudjuk, szegénység, vagy gazdagság majdnem, hogy független az elhatározásunktól, vagy az erıfeszítéseinktıl. Nagyon korlátozott az a játéktér, ahol lehetıségünk van ezen változtatni. Saját sorsát minden ember sokkal harmonikusabbá tehetné, ha inkább azzal foglalkozna, hogy megkeresse saját életfeladatát a saját lehetıségeinek a keretei között. Ha tudná minden gazdag ember, hogy a 7 8 gazdagságának a földi célja nem a további korlátlan növekedés, csak önmagáért a növekedésért, mivel ez inkább a rákhoz hasonlítható növekedés - hanem értelmes, az emberiségi evolúció irányában tett erıfeszítés a lényege megszerzett, vagy öröklött gazdagságának.

Miért jelentkezett a kezelés után a prostatitis egy hét alatt

Gondoljunk csak bele, hogy micsoda anyagi potenciálok halmozódtak fel maroknyi embercsoport kezében, amivel gyakorlatilag szinte korlátlanul támogathatnák a kollektív emberiségi fejlıdést, ezzel szemben újabb rabtartásra rendezik be a világot. Sokkal kisebb anyagi lehetıségek közepette építettek civilizációk örökbecső alkotásokat, - piramisokat, templomokat, panteonokat - ezekkel segítve koruk emberének szellemi, spirituális fejlıdését.

Jelenleg az emberi, emberiségi fejlıdésnek azon a szintjén állunk, - ahol már nincsenek szakrális vezetık államok élén, akiknek küldetésük alattvalóik szellemi fejlıdésérıl gondoskodni - így egyetlen lehetıség minden ember számára saját individuális fejlıdésérıl gondoskodni. Ma már nincs ember a Földön, aki ezt a felelısséget átháríthatná valaki másra.

Így az egészséget is mindenkinek magának kell megóvnia. Nem az a feladat, hogy orvosok gondoskodjanak a megbomlott egészség helyreállításáról, - mivel ez esetben csak egy alacsonyabb minıség visszaállítása valósulhat meg - hanem mindenkinek saját feladata az újtípus prevenció technikájának az elsajátítása. Ez pedig csak úgy valósulhat meg, ha sohasem engedjük kikerülni figyelmünk fókuszából egyéni sajátosságú életutunk követését Az egészség fogalma A köztudatban az egészség a betegségek hiányát jelenti.

Teljes értékő egészségen - a betegségi tünetek, panaszok hiányán kívül - a különbözı szervek, szervrendszerek, az egész szervezet zavartalan mőködését, testi-lelki harmóniáját kell értenünk. A tágabb értelemben vett egészség: tartalék fizioterápia prosztatitis mi az, ellenálló képességet és alkalmazkodó képességet is jelent. A magyar értelmezı szótár szerint az egészség: az életmőködések zavartalansága, ill. Az Egészségügyi Világszervezet már ban úgy határozta meg az egészség fogalmát, hogy az: a teljes fizikális, mentális és szociális jólét állapota, nem pedig pusztán a betegségek és bántalmak hiánya.

Az eltelt évtizedekben azonban ez a meghatározás is jelentıs módosításra szorult. Szakemberek irreálisnak, idealisztikusnak tartották, másrészt e definíciót túlságosan merevnek, statikusnak értékelték. Ezért javasolták e fogalom kibıvítését emocionális, társadalmi, lelki, magatartásbeli, környezeti és biológiai szempontokkal.

Legtöbb ember az egészséget olyan természetesnek tekinti, mint a levegıt vagy a vizet. Éppen a modern emberiségnek kellett rádöbbennie arra, hogy eme fizioterápia prosztatitis mi az és korlátlanul rendelkezésre állónak tekintett közegekért nagyon kemény, célratörı, de kíméletes tevékenységet szabad csak folytatni. Természetes környezetünk, az ökoszisztéma védelme a szó szoros és átvitt értelmében is nagyon drága munka, de az emberiség túlélésének záloga.

Akkor döbbenünk rá lételemeink értékére, amikor észleljük károsodásukat, vagy hiányukat.

mellékvese fáradtság kezelése

Az egészség nem valami külsı tényezı, hanem saját fizikai és pszichikai lényünk belsı, lényegi tartozéka, amely céltudatos, folyamatos tevékenység árán ırizhetı csak meg. A biológiai rendszerek immanens sajátsága az önregeneráció, önmegújítás automatizmusa, de ez nem végtelen lehetıség. Az állandó stresszt okozó tényezık kikezdik a korábban jól mőködı, regulációs mechanizmust - mint a rozsda a vasat - és az a hibákat nem képes többé kiküszöbölni.

Ahhoz, hogy ez a kincs, az egészség értelmes életünk meghosszabbításában, életminıségünk nem öncélból történı megjavításában, életünk kiteljesedésében szerepet játsszon, tudatosságunkat kell jelentıs mértékben megváltoztatni.

Kutya-fizioterápia? Hogy kell elképzeljem? Mi a menete? II. rész

A régi paradigmákat alapvetıen elhagyva, az egészséget, mint eszközt felhasználva tesszük teljesebbé saját környezetünk életét A betegség fogalma A betegség a testi vagy lelki, vagy szellemi egészségünk hiányának, az egyensúly megbomlásának az állapota. A betegségek kialakulásában szerepet játszanak az egészségünket veszélyeztetı kockázati 8 9 tényezık, a rizikófaktorok, amelyek általában nem önmagukban hatnak és fizioterápia prosztatitis mi az hatását megsokszorozzák Az egészséget befolyásoló tényezık A személytıl független tényezık Földrajzi és gazdasági különbségek Nem lényegtelen körülmény az egészséges életre fizioterápia prosztatitis mi az esély szempontjából, hogy hol születünk.

Öröklött és világra hozott rendellenességek Már születésünk elıtt sok minden eldılhet, örökölhetünk rokonainktól bizonyos betegségeket, rendellenességeket. A terhesség során, a méhen belüli fejlıdés alatt is számos károsodás jöhet létre. Család nevelés Az egészségesen megszületett gyermek egészsége döntıen családján, szülein, nevelıin múlik Nem csak a személytıl függı tényezık Egészségünk szempontjából nem csak az nem mindegy, hogy hogyan, de az sem, hogy hol élünk, milyen a környezetünk minısége mennyire tiszta vagy szennyezett a víz, amit megiszunk, a levegı melyet belélegzünk vagy az étel, amelyet megeszünkezek a kockázati tényezık a környezetünkben.

BNO N - Krónikus prostatitis

A környezetünk állapota azonban rajtunk is múlik, hogy mennyire vagyunk képesek megırizni a még megırizhetıt és mennyire tudjuk helyrehozni az elrontottat, mennyire figyelünk és mennyit teszünk környezeti tényezıink tisztaságáért, megóvásáért, mennyire védjük környezetünket Személytıl függı tényezı Életmód: Egészségünket veszélyeztetı kockázati tényezınek tekinthetı a helytelen táplálkozás, a mozgáshiány vagy egyenlıtlen fizikai terhelés, káros szenvedélyek, tartós idegrendszeri túlterheltség.

A társadalom részérıl nap, mint nap az a magatartás tapasztalható, mely szerint az egészség árucikknek tekinthetı, melynek megvásárlása pusztán anyagi kérdés. Az egészségügy a beteg közremőködése nélkül képes minden egészséggel összefüggı problémát megoldani. Elsikkad az egyéni felelısség jelentısége, nem veszik tekintetbe, hogy az életmód megváltoztatása többet segíthet, mint bármilyen költséges orvosi beavatkozás.

A lakosság fizioterápia prosztatitis mi az az egyének öröklött és szerzett tulajdonságai, valamint az ıket körülvevı fizikai és társadalmi környezet egyaránt befolyásolja. Ugyanakkor a lakosság egészségi állapota visszahat a társadalmi prosztata eltávolítás prosztatitis, hiszen p1.

Ha a lakosság egészségi állapotának javítása a cél, célszerő figyelembe venni az egészséget befolyásoló prostatitis krónikus férfiak férfiakban tényezıt. Az egészségi állapot és a befolyásoló tényezık bonyolult kapcsolatrendszerét az egészségmodell foglalja össze. Az Egészségügyi Világszervezet funkcionalitásra épülı egészségmodellje 3 egymást körülvevı részbıl áll: legbelül az egyén egészségét megjelenítı mag található, ezt veszi körül az egyén kívülrıl megfigyelhetı, vizsgálható egyéni tulajdonságait jelzı körgyőrő, legkívül pedig a fizioterápia prosztatitis mi az különféle elemeit magába foglaló réteg következik.

Az egyéni tényezık közé tartoznak az öröklés által meghatározott biológiai tulajdonságok, mint például az egyén neme, vagy egyes betegségekre való hajlamaaz érzelmi, értelmi és lelki tulajdonságok, összefoglalóan a pszichés tulajdonságok.

Ilyenek többek között a személyiség alapvetı, fıként örökölt vonásai nyílt vagy magába forduló, rendetlen vagy rendszeretı, bizakodó vagy borúlátó, stb. A biológiai és a pszichés tulajdonságok alapvetıen meghatározzák az adott személy egészségét veszélyeztetı, vagy éppen megırzı magatartását mint a dohányzás, vagy az alkoholfogyasztás.

27 éves vagyok és krónikus prosztatitisem van

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a képzettség, az iskolázottság az egészségtudatos 9 10 viselkedés alapja, és egyben jelentısen meghatározza az egyén életútját, ezzel anyagi lehetıségeit is, ami viszont az egészséges fizioterápia prosztatitis mi az egyik alapvetı feltétele. Az egyént körülvevı környezet hat csoportba sorolható: politikai, gazdasági, fizikai, társas, kulturális és egészségügyi ellátási tényezık. Egy-egy kategórián belül megkülönböztethetı a szőkebb és az azt - egymásra boruló héjként - körülvevı tágabb környezetet, fizioterápia prosztatitis mi az érzékeltetheti a körgyőrő rövidebb belsı és hosszabb külsı íve.

Ha például az egészségügyi ellátás környezetét vesszük szemügyre, a szőkebb környezetet - egy felnıtt esetében - a háziorvosa jelenti. Ahogy egyre tágabban értelmezzük az egészségügyi környezetet, úgy kell számításba venni az egyén lakhelyérıl leginkább elérhetı járó- és fekvıbeteg ellátó intézményeket. Ezen túlmenıen fizioterápia prosztatitis mi az városi, a megyei és az országos Sıt egyes esetekben akár a külföldi egészségügyi szolgáltatók tevékenysége is befolyásolja valamilyen szinten egy-egy személy egészségét, sıt hatással van rá az egészségügyi szakemberképzés, az ellátás általános gyakorlata is.

Természetesen az ellátási környezetbe tartoznak - az emberi tényezıkön túl - az egészségügyi szolgáltatás tárgyi feltételei, az eszközök, az épületek és berendezések is. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az egyéni és környezeti tényezık valamint az egészség között kétirányú kapcsolatok mőködnek: az egyes tényezık befolyásolják az egyén egészségét, és ugyanakkor, az egészség az egyén magatartásán keresztül visszahat egy-egy tényezıre.

Egyszerően példázza ezt az állítást a keringési betegségek és az egészségmagatartás viszonya: A dohányzás, a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás gyakran súlyos keringési problémához p1.

A kapcsolatrendszer másik jellegzetessége az összetettség: az egészséget több tényezı egyszerre befolyásolja és természetesen, az egészség egyszerre több tényezıre visszahat.

Így például az Országos Lakossági Egészségfelmérések adatainak elemzése alapján nyilvánvaló, hogy az egészség megromlása, vagy másképpen az egyén funkcionalitásának csökkenése egyidejőleg kapcsolatban állt az iskolázottsággal, az anyagi helyzettel, a lakóhely földrajzi elhelyezkedésével, a munkanélküliséggel, a munkaképességgel, a vizelettartási problémák férfiaknál, és a társas támogatottsággal.

Feltételezhetı, hogy a funkcionalitás csökkenése - legalábbis részben - oka az anyagi helyzet megromlásának, a munkaképesség megromlásának, miközben következménye lehet az alacsony iskolázottságnak, a társas támogatottság hiányának és az anyagi helyzetnek is.

Turizmus 2.

A Szent Erzsébet Fürdő gyógyászati kezelések széles skáláját kínálja. A gyógyfürdőben több mint harminc különböző kezelés áll a betegek rendelkezésére. Érvényes betegbiztosítási kártyával rendelkező magyar állampolgárnak háziorvosi, szakorvosi beutaló ellenében ingyenesen biztosítjuk a fürdőben található gyógyszolgáltatások közül a reumatológus szakorvosi vizsgálatot, a fizikoterápia és a szárazföldi gyógytornakezeléseket. Sokan nem is gondolnák, hogy a helyiek már a as évek óta igyekeznek kihasználni a föld mélyéről feltörő, értékes termálvizet. A gyógyvíz javallatai Ízületi gyulladások nem akut fázisa, degeneratív ízületi elváltozások arthrosisa gerinc idült gyulladásos degeneratív megbetegedései, központi idegrendszer megbetegedéseinek rehabilitációja, bénulások, idült idegfájdalmak, ideggyulladások neuralgia, neuritisidült bőrbetegségek ekcéma, psoriasis, pruritussérülések, sportsérülések rehabilitációja, idült nőgyógyászati megbetegedések adnexitis, chr.

A turizmus fogalma A World Tourism Organisation Turisztikai Világszervezet meghatározása szerint A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredı szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat. A modern turizmus kialakulásához több alapvetı feltétel megteremtése volt szükséges: Fizioterápia prosztatitis mi az szabadidı, a diszkrecionális jövedelem és a motiváció a kereslet oldalán, továbbá a turisztikai kínálat fejlıdése és a közlekedési eszközök hatékonyabbá válása a kínálat oldalán.

A turizmusra hatással van az adott terület gazdasági, társadalmi, kulturális környezete, - hiszen az egyik legjelentısebb turisztikai motiváció fizioterápia prosztatitis mi az népek kultúrájának megismerése - a politikai, természeti és fizioterápia prosztatitis mi az technológiai környezet. A turizmus láthatatlan exportnak is tekinthetı, hiszen a turisztikai termék egy komplex szolgáltatáscsomag, amely lényegében fizioterápia prosztatitis mi az és szállíthatatlan, vagyis itt a fogyasztó utazik a termékhez Az egészségturizmus Az egészségturizmus fogalma Az egészségturizmus összefoglaló néven tartalmazza az egészséggel kapcsolatos utazási típusokat, ahol a látogatók alapvetı motivációja egyfelıl az egészségi állapot javítása lehet - vagyis a gyógyulás, rehabilitáció, - másfelıl pedig annak megırzése - vagyis a betegségek megelızése.

Az 10 11 egészségturizmus pontos meghatározása körül szakmai körökben azonban mai napig nem teljes az egyetértés.

A szakemberek elfogadják, hogy az egészségturizmushoz többféle termék tartozik, de hogy pontosan melyek tartoznak a fogalom alá, arról nem született megegyezés. Az egészségturizmus egy speciális termék. Ez a tulajdonsága abból fakad, hogy egyszerre minısíthetı klasszikus turisztikai terméknek, hiszen saját akaratból igénybe vehetı, másfelıl szoros kapcsolatban áll az egészségüggyel, minthogy orvosi elıírásra is igénybe lehet venni az egészségturisztikai szolgáltatásokat.

Az egészségturizmus jóval többet takar, mint a különbözı gyógy- vagy termálvizekhez kapcsolódó turizmus. Az egészségturizmuson belül két kategóriát különböztethetünk meg: a gyógy- és a wellnessturizmust Az egészségturizmus rendszere Az egészségturizmus a turizmus speciális ága. Az egészséges életmódra való törekvés miatt egyre nagyobb az érdeklıdés az egészségturizmus iránt.

Van-e kapcsolat?

A nemzetközi egészségturisztikai tendenciák szerint az egészségtudatosság világszerte észlelhetı terjedésének hatására a gyógy-szolgáltatások helyét átvéve, illetve azt kiegészítve, a betegségmegelızés kerül a középpontba. Kaspar szerint az egészségturizmus Olyan kapcsolatok és jelenségek összessége, amikor az emberek megváltoztatják tartózkodási helyüket azzal a céllal, hogy fejlesszék, stabilizálják, vagy szükség esetén helyreállítsák fizikai, mentális és szociális jó-érzésüket.

Ennek során egészségügyi szolgáltatásokat vesznek igénybe olyan helyen, amely nem elsıdleges vagy állandó lakhelyük vagy munkahelyük. Az egészségturizmus fizioterápia prosztatitis mi az három fontos termékcsoportot különböztethetünk meg: a gyógyturizmust, amiben a gyógyüdülések során az egészségi állapot helyreállítása a cél. A gyógyturizmust lehetséges további részekre is bontani, nevezetesen betegségmegelızésre preventiogyógyászatra kuratio és rehabilitációra.

A wellness- és fitness turizmus az, ahol a betegség megelızése, a jó erınlét elérése, illetve megtartása a legfontosabb motiváció.

fájdalom prosztata 4 fokos rák

Az elmúlt évek során megfigyelhetı volt, hogy az egészségturizmus két ága a wellness és a fizioterápia prosztatitis mi fizioterápia prosztatitis mi az egyre jobban közeledik egymáshoz.

Számos olyan fejlesztés indult, ahol az adott létesítményen belül a gyógyászati részleg mellett a wellness szolgáltatások is helyet kaptak, és a szolgáltatások bıvültek a rekreációt, a testedzést szolgáló eszközökkel. Az egészségturisztikai kínálat egyik különösen fontos eleme a wellness, mely nemzetközi és hazai viszonylatban is egyre nagyobb teret hódít magának.

Gyors elterjedése miatt a wellness egyre fizioterápia prosztatitis mi az divatszóvá válik. Egyre több szolgáltató hirdeti magát ezen a néven, még akkor is, hogyha a szolgáltatásai egyáltalán nem tartoznak a wellness szolgáltatások körébe. Ezzel a névvel bármit el lehet adni anélkül, hogy az ember tudná, mit is jelent valójában.

Fizioterápia prosztata árral. Rehabilitáció árak - Medical Point

Ennek kiküszöbölésére dolgoztak ki egy minimum kritériumrendszert, ami a wellness szolgáltatásokat nyújtó szállodák mőködését szabályozza, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy az emberek jobban megismerhessék ennek az újfajta irányzatnak a lényegét Gyógyturizmus A gyógyturizmus fogalma A gyógyturizmus gyógyászati szolgáltató-helyen, illetve gyógyüdülıhelyen, általában meghatározott minimális tartózkodási idı mellett rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételét jelenti, jellemzıen konkrét betegségek gyógyítása érdekében.

A tipikusan természeti gyógy-tényezıre például gyógyvíz, gyógy-barlang, mikroklíma, gyógyiszap épülı gyógyászati és turisztikai szolgáltatások között a fı hangsúly a gyógyászaton van, amelyeket inkább csak kiegészítenek az általánosabb turisztikai szolgáltatások és vonzerık. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy ne lehetne találni természetes gyógytényezı hiányában mőködı gyógyászati létesítményeket. A gyógyturizmusra az is jellemzı, hogy nem kizárólagos formában, a vendégek magukat elsısorban betegnek és nem turistáknak tartó személyek orvosi rendelvényre veszik igénybe az adott szolgáltatásokat.

A gyógyturizmuson belül három kategóriát különböztethetünk fizioterápia prosztatitis mi az Betegségmegelızés preventiogyógyászat kuratioutókezelés rehabilitatio.